Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

6 maja - otwarcie przedszkoli i inne uregulowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 kwietnia 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego w załączeniu.


Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę priorytetem
Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Zaleca się, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).
Zaleca się również, aby grupa przedszkolna obejmowała dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.
Zgodnie z wytycznymi GIS rodzice proszeni są, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę. Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry sugeruje się, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.
Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Zaleca się również, aby placówki posiadały pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?
Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.


Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Dlatego też przywracana jest stacjonarna praca poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Stąd potrzeba powrotu do stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.


Zmiany terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyrektorzy szkół mogą zmieniać ustalone wcześniej daty dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów. Do tej pory przepisy na to nie pozwalały.


Możliwy powrót do kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych słuchaczy szkół policealnych
Od 4 maja br. wraca możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie. Będzie również możliwość odbywania przez słuchaczy szkół policealnych obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców. Kursy i praktyki będą możliwe pod pewnymi warunkami. Ich uczestnicy powinni wyrazić zgodę na udział, a szkoła/placówka, podobnie jak i pracodawca muszą zapewnić i zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Ponadto na czas pandemii rozszerzone zostały formy realizacji praktyk zawodowych przez słuchaczy szkół policealnych i uczniów technikum, np. o zaliczenie pracy wykonywanej w danym zawodzie lub wolontariatu, stażu zawodowego zrealizowanego w ramach projektów unijnych czy też o realizację projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą.

Żródło
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-04-30 07:37:20
Data publikacji: 2020-04-30 07:38:41
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 2943