Kuratorium Oświaty w Lublinie
BIP

tel: 081 538 52 00
fax: 081 538 52 30
tel. zaufania: 081 538 52 07

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Kierownictwo

Lubelski Kurator Oświaty  - Krzysztof Babisz

Absolwent UMCS, ukończył kierunek historii o specjalności nauczycielskiej, uzyskał tytuł magistra historii w 1988 roku. W 2001 roku ukończył na KUL Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania procesem rozwoju oświaty, a w 2004 roku na UMCS ukończył Studia Podyplomowe z zakresie Administracji i Zarządzania.

Przebieg pracy zawodowej:
Od 1 września 1982 roku do 31 sierpnia 2000 roku - praca w Publicznej Szkole Podstawowej w Kępie na stanowisku nauczyciela historii oraz wychowawcy dzieci i młodzieży;
Od 17 września 1990 roku do 18 sierpnia 1996 roku - praca w Kuratorium Oświaty w Lublinie na stanowisku starszego wizytatora, sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami podstawowymi, w tym prowadzącego wizytacje i kontrole szkół oraz oceny pracy dyrektorów szkół;
Od 19 sierpnia 1996 roku do 24 maja 2006 roku - praca w Urzędzie Miasta Kraśnik na stanowisku kierownika Wydziału Oświaty i Kultury, Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Zastępcy Burmistrza Miasta Kraśnik, sprawującego nadzór nad realizacją zadań z zakresu edukacji, kultury, sportu i pomocy społecznej Miasta Kraśnik.
Od 24 maja 2006 roku do dnia 25 czerwca 2008 roku - praca w Starostwie Powiatowym w Kraśniku na stanowisku Wicestarosty Kraśnickiego, sprawującego nadzór nad realizacją zadań z zakresu edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej oraz służby zdrowia powiatu kraśnickiego.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy pedagogicznej, wynikające zarówno z realizacji obowiązków nauczyciela historii oraz wychowawcy, jak też z pracy w organie nadzoru pedagogicznego na stanowisku starszego wizytatora oraz z realizacji zadań kierownika jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kraśnik i Powiatu Kraśnickiego.
Od początku swojej pracy zawodowej uczestniczył w procesie reformowania systemu edukacji w skali szkoły, miasta, powiatu i województwa, przyczyniając się do doskonalenia organizacji nadzoru pedagogicznego, podnoszenia jakości pracy szkół/placówek, przejmowania kompetencji prowadzenia ich przez gminy, miasta i powiaty, usprawniania organizacji pracy placówek oświatowych, zmiany zasad finansowania oświaty, wprowadzenia we wszystkich podległych szkołach systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000.
Odznacza się umiejętnością koordynowania pracy zespołowej, inspirowania do aktywności, wspierania twórczych inicjatyw, tworzenia dobrej atmosfery i klimatu zaufania
w gronie współpracowników.
Ma żonę, która także jest nauczycielką oraz córkę i syna.Wicekurator Oświaty - Anna Dudek-Janiszewska

Absolwentka KUL, tytuł magistra filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej uzyskała w 1978 roku. W 2000 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W 2005 r. kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, I stopień specjalizacji zawodowej, uprawnienia egzaminatora maturalnego języka polskiego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe jako:
- nauczyciel języka polskiego na różnych poziomach edukacyjnych
- dyrektor szkoły
- autor innowacyjnych programów edukacyjnych
- nauczyciel doradca metodyczny
- nauczyciel akademicki
- promotor europejskich programów Socrates Comenius
- egzaminator maturalny języka polskiego

Przebieg pracy zawodowej:
20.08.1979 - 31.08.1988 nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych (Dubeninki, Sawin, Chełm)
01.09.1988 - 31.08.1997 dyrektor szkoły podstawowej w Pławanicach
01.09.1997 - 31.08.1999 starszy inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Chełm oraz instruktor teatralny w Międzyszkolnej Świetlicy Artystycznej w Chełmie
01.09.1999 - 31.07.2002 nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie oraz doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie
01.08.2002 - 30.09.2006 dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie, nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
01.10.2007 - 20.07.2008 Zastępca dyrektora PUP w Chełmie

Bogatą wiedza i zdobyte umiejętności oraz znajomość zagadnień oświatowych w ich wieloaspektowym ujęciu wykorzystuje w chwili obecnej czego efektem są organizowane dla nauczycieli i kadry kierowniczej liczne szkolenia, warsztaty i konferencje (w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym).
Wykładowca, trener i ekspert w projekcie Krajowego Ośrodka Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pn.: „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”, współautor poradników „ Jak wdrażać modułowe programy kształcenia”. Uczestniczyła w pracach powołanego przez MEN Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw modernizacji kształcenia zawodowego, była członkiem międzyresortowego zespołu powołanego przez panią minister Radziszewską - Pełnomocnika Rządu do spraw równego traktowania w celu opracowania zmian legislacyjnych dotyczących problemów przeciwdziałania skutkom eurosieroctwa.
Obszary zainteresowań: kształcenie zawodowe i ustawiczne, sprawy wychowawcze, kształcenie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowy nadzór pedagogiczny, dziedzictwo kulturowe i tożsamość narodowa.Wicekurator Oświaty -
Anna Szczepińska
Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, w 1999 r. uzyskała tytuł magistra psychologii. W roku 2000 ukończyła Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, a w roku 2001 na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydział Nauczycielski) studia podyplomowe w zakresie bloku humanistycznego (język polski, historia).

Przebieg pracy zawodowej:

1986-1988 – Szkoła Podstawowa w Glinniku (filia Szkoły Podstawowej w Abramowie);
1988 – 2009 - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem ( w latach 1989-2004 pełniła funkcję dyrektora szkoły);
2009 – 2011 – Kuratorium Oświaty w Lublinie, wicedyrektor Wydziału Edukacji Przedszkolnej, Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego, koordynator ds. kontroli.

Posiada duże doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie bezpośredniej pracy z uczniem i w związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym w szkole i Kuratorium Oświaty. Jako dyrektor szkoły przyczyniła się do znaczącego podniesienia jakości świadczonych usług edukacyjnych, rozbudowała i zmodernizowała bazę szkoły, stworzyła bezpieczne i przyjazne warunki pracy i nauki. Jej uczniowie osiągali wysokie wyniki nauczania, zdobywali liczne nagrody na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Jest propagatorką pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych patologią – społecznie prowadziła świetlicę socjoterapeutyczną, była twórcą i realizatorką programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Aktywnie działa w kampanii na rzecz profilaktyki zdrowia oraz w akcjach charytatywnych.

 


wytworzył: Noskowicz Dariusz (2010-07-29)
wprowadził: Noskowicz Dariusz (2010-07-29 15:05:29)
ostatnia zmiana: Noskowicz Dariusz (2010-07-29 15:07:09)

Historia zmian:
2011-12-16 14:45:05 modyfikacja przez Noskowicz Dariusz
2011-10-03 08:45:40 modyfikacja przez Noskowicz Dariusz
2011-09-20 08:13:43 modyfikacja przez Siwek Paweł
2010-07-29 15:22:15 modyfikacja przez Noskowicz Dariusz
2010-07-29 15:07:18 modyfikacja przez Noskowicz Dariusz