Kuratorium Oświaty w Lublinie
BIP

tel: 081 538 52 00
fax: 081 538 52 30
tel. zaufania: 081 538 52 07

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Informacja o wolnych miejscach pracy (Biuletyn KPRM 01.04.2008)


Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelski Kurator Oświaty


poszukuje kandydatów na stanowisko:


inspektora
do spraw zamówień publicznych oraz realizacji programów rządowych
w Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym
Liczba lub wymiar etatu: 1


Główne obowiązki:
- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych realizowanych przez kuratorium,
- monitorowanie i analizowanie obowiązujących aktów prawnych związanych z problematyką zamówień publicznych, współpraca z przedstawicielami właściwych merytorycznie wydziałów kuratorium w zakresie opracowywania i sporządzania dokumentacji przetargowej,
- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów rządowych.


Wykształcenie:
wyższe


Wymagania konieczne:
- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych,
- znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- umiejętność biegłej obsługi komputera.


Wymagania pożądane:
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra organizacja pracy i inicjatywa,
- kreatywność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,
- kopia dowodu osobistego,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
- kopie świadectw pracy.


Dokumenty należy składać w terminie do: 15-04-2008

pod adresem:
Kuratorium Oświaty
Wydział Ekonomiczno-Administracyjny
ul. 3 Maja 6
20 - 950 Lublin


Inne informacje:
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z napisem "INSPEKTOR D/S ZAMóWIEń PUBLICZNYCH". Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 081 53-85-218 lub 081 53-85-217.


Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelski Kurator Oświaty


poszukuje kandydatów na stanowisko:


radcy prawnego
w Delegaturze w Białej Podlaskiej
Liczba lub wymiar etatu: 1/2


Główne obowiązki:
- świadczenie pomocy prawnej w sprawach prowadzonych przez pracowników delegatury, w tym udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
- opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i innych aktów normatywnych,
- bieżąca analiza nowych aktów prawnych oraz przekazywanie informacji o zmianach pracownikom delagatury.


Wykształcenie:
wyższe magisterskie prawnicze


Wymagania konieczne:
- posiadanie uprawnień radcy prawnego i wpis na listę radców prawnych,
- praktyczna umiejętność sporządzania opinii i stanowisk prawnych,
- praktyka w prowadzeniu obsługi prawnej, szczególnie w organach administracji państwowej lub samorządowej,
- umiejętność obsługi komputera,
- dobra organizacja pracy.


Wymagania pożądane:
- znajomość prawa oświatowego,
- komunikatywność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy,
- kopia wpisu na listę radców prawnych.


Dokumenty należy składać w terminie do: 15-04-2008
pod adresem:
Kuratorium Oświaty
Wydział Ekonomiczno-Administracyjny
ul. 3 Maja 6
20 - 950 Lublin


Inne informacje:
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z napisem "RADCA PRAWNY" i określeniem, do której Delegatury oferta jest składana. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 081 53-85-218 lub 081 53-85-217.


Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelski Kurator Oświaty


poszukuje kandydatów na stanowisko:


radcy prawnego
w Delegaturze w Chełmie
Liczba lub wymiar etatu: 1/2


Główne obowiązki:
- świadczenie pomocy prawnej w sprawach prowadzonych przez pracowników delegatury, w tym udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
- opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i innych aktów normatywnych,
- bieżąca analiza nowych aktów prawnych oraz przekazywanie informacji o zmianach pracownikom delagatury.
Wykształcenie:
wyższe magisterskie prawnicze


Wymagania konieczne:
- posiadanie uprawnień radcy prawnego i wpis na listę radców prawnych,
- praktyczna umiejętność sporządzania opinii i stanowisk prawnych,
- praktyka w prowadzeniu obsługi prawnej, szczególnie w organach administracji państwowej lub samorządowej,
- umiejętność obsługi komputera,
- dobra organizacja pracy.


Wymagania pożądane:
- znajomość prawa oświatowego,
- komunikatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy,
- kopia wpisu na listę radców prawnych.


Dokumenty należy składać w terminie do: 15-04-2008


pod adresem:
Kuratorium Oświaty
Wydział Ekonomiczno-Administracyjny
ul. 3 Maja 6
20 - 950 Lublin


Inne informacje:
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z napisem "RADCA PRAWNY" i określeniem, do której Delegatury oferta jest składana. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 081 53-85-218 lub 081 53-85-217.Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelski Kurator Oświaty


poszukuje kandydatów na stanowisko:


wizytatora
do spraw szkolnictwa ponadgimnazjalnego
w Wydziale Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Liczba lub wymiar etatu: 2


Główne obowiązki:
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami ponadgimnazjalnymi ogólnokształcącymi i zawodowymi oraz placówkami kształcenia ustawicznego,
- wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w osiąganiu wymaganej jakości pracy podległych im placówek,
- współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie określonym przepisami prawa oświatowego,
- opracowywanie cząstkowych analiz, informacji i materiałów w zakresie wynikającym z zadań wydziału.
Wykształcenie:
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym


Wymagania konieczne:
- posiadanie kwalifikacji do pracy w nadzorowanym typie placówek,
- posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2
- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce, zakładzie kształcenia nauczycieli, urzędzie organu sprawującego nadzór nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły i placówki,
- o zatrudnienie mogą ubiegać sie również nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 6
- letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
- dobra znajomość prawa oświatowego oraz w zakresie postępowania administracyjnego.


Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy w szkolnictwie zawodowym lub kształceniu ustawicznym,
- umiejętność obsługi komputera,
- dobra komunikacja interpersonalna,
- umiejętność pracy w zespole.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej (świadectwa pracy i zaświadczenie o zatrudnieniu w ostatnim miejscu pracy).


Dokumenty należy składać w terminie do: 15-04-2008
pod adresem:
Kuratorium Oświaty
Wydział Ekonomiczno-Administracyjny
ul. 3 Maja 6
20 - 950 Lublin


Inne informacje:
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z napisem "WIZYTATOR". Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 081 53-85-218 lub 081 53-85-217.


I N F O R M A C J A

dotycząca naboru ogłoszonego dnia 01 kwietnia 2008 r. na stanowiska:
- wizytatora d/s szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Wydziale Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ( 2 etaty),
- inspektora d/s zamówień publicznych oraz realizacji programów rządowych w Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym (1 etat),
- radcy prawnego w Delegaturze w Chełmie (1/2 etatu),
- radcy prawnego w Delegaturze w Białej Podlaskiej (1/2 etatu).

Uprzejmie informuję, iż w związku z planowanym ograniczeniem zadań realizowanych przez kuratoria oświaty i reorganizacją Kuratorium Oświaty w Lublinie unieważniam nabór na w/w stanowiska pracy ogłoszony w dniu
01 kwietnia 2008 r.

Wszystkich Państwa, którzy złożyli oferty na te stanowiska serdecznie przepraszam za zaistniałą sytuację.


Lubelski Kurator Oświaty
Krzysztof Babisz


wytworzył: Siwek Paweł (2008-04-01)
wprowadził: Siwek Paweł (2008-04-01 12:47:30)
ostatnia zmiana: Siwek Paweł (2008-04-01 12:47:50)

Historia zmian:
2008-07-30 13:46:07 modyfikacja przez Siwek Paweł
2008-07-30 13:40:40 modyfikacja przez Siwek Paweł
2008-07-30 13:40:23 modyfikacja przez Siwek Paweł